วัตถุประสงค์การจัดทำ

 เว็บไซต์ ทักษะชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมในการเสริมสร้าง ทักษะชีวิต สำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถาน ศึกษาทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ได้นำไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะเยาวชน เอกสารทุกประเภทในเว็บไซต์แห่งนี้ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ วิชาการ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0 2288 5730-32 โทรสาร 0 2628 5340