Mr. Radar เตือนภัย Version (IFRC, สภากาชาดไทย)

ผู้จัดทำ : สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ปีที่ผลิต : 2012
จำนวนหน้า : 50

จัดทำขึ้นทั้ง ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ แก่เด็กๆ ในประเทศไทย เกี่ยวกับความเสี่ยง ของสภาพภูมิอากาศ ในเบื้องต้นและ ระยะยาว การเรียนรู้ผ่านหนังสือนี้ เด็กๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชน จะได้รับข้อมูล และมีความรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติ รวมถึง สามารถเตรียมความพร้อม ทั้งตนเอง และชุมชน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตได้

วีดิโอ https://www.youtube.com/watch?v=lAvRob90-ow