โรงเรียนปลอดอัคคีภัย คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน – กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ปีที่ผลิต : 2558
จำนวนหน้า : 48

เพื่อสนองตอบนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ที่ต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จึงมีเป้าหมายที่จะยกระดับในการ ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นสาธารณภัยที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้น ไปที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีมากถึง 438 โรงเรียน มีครูกว่า14,300 คน และนักเรียนกว่า300,000 คน