แนวทางการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

ผู้จัดทำ : มาลี หงิมรักษา, กนกพร เจริญฤทธิ์
ปีที่ผลิต : -
จำนวนหน้า : 30

แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศซึ่งได้เปิดดำเนินการในประเทศต่างๆ จำนวน 50 ประเทศ ในแถบทวีปอาฟริกา ทวีปเอเชีย รวมถึงอเมริกา โดยให้การส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จัดเป็นองค์กรแนวหน้าในการสนับสนุนเสียงของเด็กๆ ด้วยการจัดเวทีต่างๆ ให้เด็กได้มีส่วนร่วม ผ่านเวทีระดับโลกในเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ เช่น การประชุมเลขาธิการอาเซียนในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ให้เด็กมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ และให้เด็กมีโอกาสเข้าร่วมในการบริหารงานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติต่อคณะกรรมการอาเซียนในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ