บ้านหลังน้ำท่วม

ผู้จัดทำ : นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ปีที่ผลิต : 2545
จำนวนหน้า : 88

จากสถานการณ์น้ำท่วมในอดีต จนกลายเป็นวิกฤตการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ได้แสดงให้เห็นสัจธรรมบางอย่างของประเทศไทยและคนไทย เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับน้ำได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยเริ่มห่างไกลกับ “น้ำ” เพิ่มมากขึ้นทุกที พร้อมๆ กับ “น้ำ” เริ่มกลายเป็นสิ่งแปลกแยกมากขึ้นในวิถีของคนเมืองและผู้คนในส่วนภูมิภาค