คู่มือ ทักษะชีวิต

ผู้จัดทำ : องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
ปีที่ผลิต : 2559
จำนวนหน้า : 166

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเป็นรูปแบบพื้นฐานของทักษะชีวิตบางครั้งก็เรียกว่า “ชิ้นส่วนที่ขาดหายไป” เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาที่เช่ือมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับทักษะเฉพาะด้านที่สำคัญ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน และการใช้ชีวิตตามปกติ จากสถานการณ์ โลกในปัจจุบันได้สอนให้รู้ว่ามีอันตรายอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ดังนั้น เมื่อ เยาวชนเติบโตขึ้นโดยมีความรู้ แต่ขาดทักษะทางอารมณ์และสังคม และจริยธรรมที่มั่นคงดังนั้นการบูรณาการ การเรียนรู้ทางวิชาการและการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเข้าด้วยกันจึงเป็นมาตรฐานที่แท้จริงของการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพสำหรับโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า