คู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างพลังอึด ฮึด สู้ใน ชุมชน

ผู้จัดทำ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ผลิต : ครั้งที่ 1/กรกฎาคม 2552
จำนวนหน้า : 33

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญ เกิดการเสริมสร้างและรวมพลังอึด ฮึด สู้ สร้างชุมชนให้เป็นปราการที่เข้มแข็ง เพื่อรับมือจากสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเข้ามากลับไปสู่ความเป็น ชุมชนแห่งความสุขดังเดิม

รายชื่อกิจกรรมในเอกสาร

องค์ประกอบ : 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมทักษะชีวิต ที่คาดหวัง : 1.8 มีความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
องค์ประกอบ : 2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
พฤติกรรมทักษะชีวิต ที่คาดหวัง : 2.11 มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
องค์ประกอบ : 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
พฤติกรรมทักษะชีวิต ที่คาดหวัง : 4.9 ทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
องค์ประกอบ : 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมทักษะชีวิต ที่คาดหวัง : 1.12 มีทักษะในการกำหนดเป้าหายและทิศทางสู่ความสำเร็จ
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
องค์ประกอบ : 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมทักษะชีวิต ที่คาดหวัง : 1.12 มีทักษะในการกำหนดเป้าหายและทิศทางสู่ความสำเร็จ
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา