การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ผู้จัดทำ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ปีที่ผลิต : 2556
จำนวนหน้า : 100

ความคิดเห็นที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มิได้สะท้อนความคิดเห็นขององค์การ สหประชาชาติหรือของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นโดยอิสระภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ