แนวทางคู่มือการจัดการค่ายทักษะชีวิต 2561

ผู้จัดทำ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางช่วยให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมค่ายที่ชื่อว่าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”