ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ทักษะชีวิต

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ที่นี้

   

รายละเอียด:

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน
แนวการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(Disaster Risk Reduction)
การตอบสนองความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Adaption)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   
ดาว์นโหลด
   
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์